Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Danuta Kowalska

konsultacje p. 3.82, środa godz. 15.00-16.30 portret danutakowalska@uni.lodz.pl

Badania naukowe:

Dr hab. Danuta Kowalska pracuje w Katedrze Historii Języka Polskiego na stanowisku adiunkta, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa polonistycznego (m.in. historię języka polskiego, stylistykę historyczną, gramatykę historyczną języka polskiego z elementami scs-u).

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2002 roku na podstawie rozprawy pt. "Styl językowy najstarszego polskiego przekładu Psałterza na tle porównawczym", której promotorem była prof. dr hab. Maria Kamińska.

W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii "Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego".

W latach 2005-2012 pełniła funkcję kierownika niestacjonarnych studiów magisterskich filologii polskiej, kierownika niestacjonarnych studiów filologii polskiej I i II stopnia oraz kierownika Studium Podyplomowego Filologii Polskiej dla absolwentów kierunków humanistycznych.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1987 roku), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2004 roku), Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2014 roku).

Zainteresowania naukowe dr hab. Danuty Kowalskiej w przeważającej części dotyczą problemów polonistycznego językoznawstwa diachronicznego i skupiają się wokół kilku kręgów badawczych, głównie koncentrują się na zagadnieniach języka i stylu tekstów dawnych, a zwłaszcza na językowej i stylistycznej stronie staropolskich zabytków piśmiennictwa religijnego i polszczyźnie przekładów biblijnych. W centrum jej zainteresowań znajduje się także język pisarzy oraz problematyka językowego obrazu świata.

Publikacje:

Pozycje książkowe:

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach naukowych:

Redakcje naukowe:

 • 1. Redakcja tomu pokonferencyjnego pt. Autorytety i normy, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003, ss. 544.
 • 2. Redakcja tomu pokonferencyjnego pt. Pogranicza, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007, ss. 775.

 • Katedra Historii Języka Polskiego
  Uniwersytetu Łódzkiego

  ul. Pomorska 171/173
  Łódź
  e-mail: khjp.ul@interia.pl