Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak

portret Konsultacje: wtorek 11.45-13.15 p. 3.84 ewa.wozniak.ul@gmail.com


Badania naukowe:

Dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak jest absolwentką filologii polskiej UŁ.

Stopień naukowy doktora otrzymała w 1997 r. na podstawie rozprawy "Słownictwo i frazeologia Psałterza krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych" (promotor: prof. Danuta Bieńkowska).

Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2008 r. na podstawie książki "Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza".

Od 1997 r. pracuje w Katedrze Historii Języka Polskiego, najpierw na stanowisku adiunkta, a od 2009 r. jako profesor nadzwyczajny.

W 2008 r. została Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki na kierunku filologia polska, a w l. 2009-2012 pełniła funkcję dyrektora nowo utworzonego Instytutu Filologii Polskiej. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Od 2013 r. jest członkiem Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (wcześniej, od 2004 r. uczestniczyła w pracach Zespołu jako członek Koła Współpracowników).

Od 2009 r. redaguje czasopismo "Folia Linguistica".

Prowadzi zajęcia z historii języka polskiego oraz językoznawstwa ogólnego.

Interesuje się semantyką i stylistyką historyczną oraz polszczyzną przekładów psałterzowo-biblijnych.

Wybrane publikacje:


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl