Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Anita Pawłowska

Konsultacje: kontakt mailowy: anitpaw@tlen.pl
p. 3.82 portret anitpaw@tlen.pl


Anita Pawłowska uzyskała nagrodę za najlepszą polonistyczną pracę magisterską z językoznawstwa pt. "Konwersacyjne formy adresatywne wołaczowe od XVI do poł. XVII w." w r. 2006 i dyplom finalisty Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w roku następnym.
W r. 2013 obroniła rozprawę doktorską pt. "Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna".

Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z pragmatyką językową, socjolingwistyką oraz etykietą językową.

Wybrane publikacje:

    Artykuły:

  • Wpływ sytuacji komunikacyjnej na wybór FA kierowanej do duchowieństwa doba średniopolska i współczesność w: Tradycja a nowoczesność, pod red. E. Woźniak, Łódź 2008, str. 295-305.
  • Jak się do siebie zwracali dawni Polacy. Adresatywne formy wołaczowe od XVI do połowy XVIII w. w: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006-2007, pod red. M. Hawrysz, s. 397-413.
  • Werbalne formuły konwersacyjne a ich wartość. Na materiale z lat 1750-1850, w : Ilość - wielkość -wartość, pod red. E. Umińskiej-Tytoń, Łódź 2010, str.375-386.
  • Pomiędzy grzecznością a jej brakiem ? granice w dawnej polskiej etykiecie językowej w: Żywe problemy historii języka, red. M. Kuźmicki i M. Osiewicz, Poznań 2010, s. 117-124.
  • Udział tytulatury standardowej w konwersacyjnych wołaczowych formach adresatywnych doby średniopolskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 2010, s.29-54.
  • Konwersacyjne formuły powitań i podziękowań początku doby nowopolskiej w ujęciu socjolingwistycznym (na materiale językowym z lat 1750-1850), w: Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku, t.1, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Pelplin 2011, s. 389-397.
  • Wybrane akty etykiety językowej w świetle uwarunkowań komunikacyjnych (na materiale z lat 1750-1850) w: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, pod red. S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra 2010, s. 117-133.
  • Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750-1860), w: Studia Językoznawcze, synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t.12, Szczecin 2013, str.153-163.

Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl