Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Marek Cybulski

marekcybulski@o2.pl

portret Konsultacje:
wtorek godz. 11.00-12.00, pokój 3.83

Pracuje w Uniwersytecie Łódzkim od r. 1972 na stanowiskach m.in. adiunkta - od r. 1978, docenta - od r. 1989, profesora nadzwyczajnego - od r. 1990, profesora zwyczajnego od r. 1998.

Główny nurt działalności naukowej prof. Cybulskiego to badania z zakresu historii języka polskiego, a zwłaszcza historycznej i (w mniejszym stopniu) współczesnej dialektologii, gramatyki historycznej i historii języka literackiego oraz historycznej socjolingwistyki, stylistyki i pragmatyki językowej.

Stopień doktora nauk humanistycznych w r. 1978 na podstawie rozprawy pt. Język ksiąg radzieckich i ławniczych Sandomierza z lat 1543-1767. Rozprawa została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego i słowiańskiego w r. 1987 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1988. Rozprawa została wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.
Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany przez Prezydenta RP w 1994 r.

W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, w latach 1990-1993 funkcję prodziekana ds. dydaktycznych.
W latach 2000-2013 był kierownikiem Katedry Historii Języka Polskiego.

W latach 1991-2012 był redaktorem wydawnictwa seryjnego "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica".

Od r. 1993 wchodzi w skład redakcji "Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego".

Z jego seminarium, prowadzonego od r. 1991, wyszło prawie 100 magistrów filologii polskiej. Wypromował pięciu doktorów (Andrzeja Kudrę, Magdalenę Pietrzak, Dorotę Masłochę, Beatę Galę-Milczarek, Kamillę Zubrzycką, Anitę Pawłowską).

Więcej informacji zob. na stronie http://khjp.uni.lodz.pl/cybulski/

Wybrane publikacje

Książki
Artykuły i rozprawy
widok Sandomierza z XVII w.


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl